Referater fra generalforsamlinger

Referat af generalforsamling i FI Hillerød Petanque

mandag den 5. marts 2018 kl. 19.00 i Firmaidrættens Hus

 

Deltagere:

Inge Pedersen, Svend-Erik Pedersen, Charley W. Pedersen, Helle Mose Sørensen, Peter Grosen Rasmussen og Tommy Märcher.

 

Punkt 1: Valg af dirigent og referent samt stemmetællere

Svend Erik Pedersen blev valgt som dirigent.

Helle Mose Sørensen blev valgt som referent.

Svend Erik konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen blev sendt rettidigt, så de 3 ugers varsel var overholdt, som vedtægterne forskriver, og dagsorden er korrekt i forhold til vedtægterne. Så generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

 

Punkt 2: Formandens beretning

Formanden henviste til den skriftlige beretning, som er udsendt med indkaldelsen.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 3: Aflæggelse af revideret regnskab

Regneskabet blev gennemgået af kasseren. Regnskabet viser nu også resultatet før baneleje. Der er et underskud på -640,60 kr. på driftsregnskabet. Beholdningen er 1.040,49 kr.

 

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent

Kontingent for 2019 skulle vedtages.

Forslag at kontingent for 2019 fortsætter på 125 kr. pr. person.

Kontingent på 125 kr. pr person blev vedtaget.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelse med 3 medlemmer:

 

Formand (i ulige år)

Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem (i lige år)

 1. b) Kasserer Charley W. Pedersen er på valg og genopstiller.

Bestyrelsesmedlem Helle Mose Sørensen er på valg og genopstiller.

Begge blev enstemmigt valgt.

 

Punkt 7: Valg af 1 suppleant (hvert år)

Inge Larsen genopstiller.

Inge Larsen blev enstemmigt valgt.

 

Punkt 8: Valg af 1 revisor (hvert år) og 1 revisorsuppleant (hvert år)

Ann Jensen Madsen genopstiller som revisor.

Ann Jensen Madsen blev enstemmigt valgt.

Inge Pedersen genopstiller som revisor suppleant.

Inge Pedersen blev enstemmigt valgt.

 

Punkt 9: Eventuelt

For den kommende sæson er der brug for 1 – 2 assisterende holdledere. Charley og Peter Grosen meldte sig straks.

Der er en yderlig spilleweekend den 22. og 23. september 2018, men vi er i tvivl om vi skal stille op.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Mødet slut kl. 19.31

 

 

o o o O O O O O o o o

 

 

Referat af generalforsamling i FI Hillerød Petanque mandag den 6. marts 2017 i Firmaidrættens Hus

 

Deltagere:

Inge Pedersen, Svend-Erik Pedersen, Charley W. Pedersen, Helle Mose Sørensen og Tommy Märcher.

 

Punkt 1: Valg af dirigent og referent samt stemmetællere

Svend Erik Pedersen blev valgt som dirigent.

Helle Mose Sørensen blev valgt som referent.

Svend Erik konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen blev sendt rettidigt, så de 3 ugers varsel var overholdt, som vedtægterne forskriver, og dagsorden er korrekt i forhold til vedtægterne. Så generalforsamlingen var lovlig.

 

Punkt 2: Formandens beretning

Formanden henviste til den skriftlige beretning, som er udsendt med indkaldelsen.

Derudover er der et par datorettelser i forhold til kommende stævner. Midsommerpetanque bliver den 17. juni og Majstævnet bliver den 13. maj.

Der bliver ingen kontingent for 2017, da vi ikke kan deltage i landsturneringen pga. Firmaidræt Open. Kontingentet vi skal stemme om under pkt. 5 bliver for 2018.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 3: Aflæggelse af revideret regnskab

Regneskabet blev gennemgået af kassereren. Der er et underskud på 767,28 kr. på driftsregnskabet.

Der blev opfordret til, at vi fra næste regnskab viser hele overskuddet, og dermed også udgiften på bane leje. Det vil kassereren overveje.   

 

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent

Kontingent for 2018 skulle vedtages.

Forslag at kontingent for 2018 på 125 kr. pr. person

Kontingent på 125 kr. pr person blev vedtaget.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelse med 3 medlemmer:

 1. Formand (i ulige år)
 2. Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem (i lige år)
 3. a) Formand Tommy Märcher er på valg og genopstiller.

Tommy Märcher blev enstemmigt valgt.

 

Punkt 7: Valg af 1 suppleant (hvert år)

Inge Larsen genopstiller.

Inge Larsen blev enstemmigt valgt.

 

Punkt 8: Valg af 1 revisor (hvert år) og 1 revisorsuppleant (hvert år)

Ann Jensen Madsen genopstiller som revisor.

Ann Jensen Madsen blev enstemmigt valgt.

Inge Pedersen genopstiller som revisor suppleant.

Inge Pedersen blev enstemmigt valgt.

 

Punkt 9: Eventuelt

Ikke noget under eventuelt.

 

Mødet slut kl. 19.24

 

o o o O O O O O o o o

 

 

Referat af generalforsamling i FI Hillerød Petanque mandag den 7. marts 2016 i Firmaidrættens Hus

 

Deltagere:

Inge Pedersen, Svend-Erik Pedersen, Charley W. Pedersen, Peter Grosen Rasmussen, Helle Mose Sørensen og Tommy Märcher.

 

Dagsorden: 

1.Valg af dirigent og referent samt stemmetællere 

Svend-Erik Pedersen valgtes som dirigent, Helle Mose Sørensen som referent og Inge Pedersen som stemmetæller.

Svend-Erik Pedersen takkede for valget og erklærede, at indkaldelse til generalforsamlingen er sket den 2. februar 2016 og dermed lovlig og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

 

 1. Formandens beretning

Formanden henviste til den skriftlige beretning, som er udsendt med indkaldelsen. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. Aflæggelse af revideret regnskab

Kassereren Peter Grosen Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et overskud på 621,93 kr. Kassebeholdningen er er ved årets udgang på 2.448,37 kr.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2017 blev fastsat til 125 kr.

Forhøjelsen skal medvirke til at sikre, at der ikke efterfølgende skal ske opkrævning hos deltagerne i landsturneringen.

 

 1. Valg af bestyrelse med 3 medlemmer:
 2. Formand (i ulige år)
 3. Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem (i lige år)

Peter Grosen Rasmussen ønskede ikke at genopstille som kasserer og i stedet valgtes Charley W. Pedersen for en 2-årig periode.

Helle Mose Sørensen genvalgtes som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

 

 1. Valg af 1 suppleant (hvert år)

Charley W. Pedersen er nu medlem af bestyrelsen, og derfor nyvalgtes Inge Larsen som suppleant for en 1-årig periode.

 

 1. Valg af 1 revisor (hvert år) og 1 revisorsuppleant (hvert år)

Ann Jensen Madsen genvalgtes som revisor for en 1-årig periode og Inge Pedersen nyvalgtes som revisorsuppleant for en 1-årig periode.

 

 1. Eventuelt

Intet under dette punkt, og Svend-Erik Pedersen takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl. 19.21.

 

 

o o o O O O O O o o o

 

 

Referat af generalforsamling i FI Hillerød Petanque mandag den 9. marts 2015 i Firmaidrættens Hus

 

Punkt 1: Valg af dirigent og referent samt stemmetællere

Charley W. Pedersen blev valgt som dirigent.

Helle Mose Sørensen blev valgt som referent.

Charley W. Pedersen konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen blev sendt den 5/2 2015, og det var med 3 ugers varsel, som vedtægterne forskriver, og dagsorden er korrekt i forhold til vedtægterne. Så generalforsamlingen var lovlig.

 

Punkt 2: Formandens beretning

Formanden henviste til den skriftlige beretning, som er udsendt med indkaldelsen. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 3: Aflæggelse af revideret regnskab

Regneskabet blev gennemgået af kasseren. Der er et overskud på driftsregnskabet på 259,93 kr. 

 

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag

Pga. de relativt høje gebyrer vi betaler for at have kontoen i Danske Bank, blev det besluttet at nedlægge bankkontoen og benytte et cigarkassesystem.

Efterfølgende har Danske Bank tilbudt en kontotype for hvilken der ikke betales gebyr. Til gengæld må der kun hæves et beløb pr. måned fra kontoen.  Vi mener at kunne overholde dette. Kasserer har derfor i samråd med Formand besluttet at beholde bankkontoen på disse betingelser.

Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent

Kontingent for 2016 skulle vedtages.

Forslag at kontingent for 2016 er uændret.

Kontingent på 300 kr. for personer der deltager i landsturneringen, og 70 kr. for passive blev vedtaget.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelse med 3 medlemmer:

 1. Formand (i ulige år)
 2. Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem (i lige år)
 3. a) Formand Tommy Märcher er på valg og genopstiller.

Tommy Märcher blev enstemmigt valgt.

Helle Mose Sørensen blev enstemmigt valgt.

 

Punkt 7: Valg af 1 suppleant (hvert år)

Charley W. Pedersen genopstiller.

Charley W. Pedersen enstemmigt blev valgt.

 

Punkt 8: Valg af 1 revisor (hvert år) og 1 revisorsuppleant (hvert år)

Ann Jensen Madsen genopstiller som revisor.

Ann Jensen Madsen blev enstemmigt valgt.

Inge Larsen genopstiller som revisor suppleant.

Inge Larsen blev enstemmigt valgt.

 

Punkt 9: Eventuelt

Svend Erik Petersen synes, at vi skal være mere synlige, når vi deltager. Kunne vi ikke købe et banner eller lignende?

Formand Tommy Märcher oplyste, at der tidligere var set på sådan en banner, men de er alt for dyre, så der er p.t. ikke råd til det. Men en rigtig god ide.

 

Mødet slut kl. 19.25

 

o o o O O O O O o o o

 

Referat af generalforsamling i FI Hillerød Petanque mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Firmaidrættens Hus

 

Deltagere:

Inge Pedersen, Svend-Erik Pedersen, Marius Jensen, Charley W. Pedersen, Peter Grosen Rasmussen, Helle Mose Sørensen og Tommy Märcher.

 

Punkt 1: Valg af dirigent og referent samt stemmetællere

Marius Jensen (MJ) blev valgt som dirigent.

Helle Mose Sørensen blev valgt som referent og stemmetæller.

MJ konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen blev sendt den 10/2 2014, og det var med 3 ugers varsel, som vedtægterne foreskriver, og dagsorden er korrekt i forhold til vedtægterne. Så generalforsamlingen var lovlig.

 

Punkt 2: Formandens beretning

Formanden henviste til den skriftlige beretning, som er udsendt med indkaldelsen. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 3: Aflæggelse af revideret regnskab

Regneskabet blev gennemgået af kasseren. Der er et overskud på driftsregnskabet på 1.566,51 kr. Ekstraordinært var indkøbt 4 licenser til slutspillet i landsturneringen.

Der var et spørgsmål til antal licenser i forhold til tallet i regnskabet.  Der var 5, der havde betalt passiv kontingent á 70 kr. Resten har betalt aktiv kontingent á 300 kr.

 

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag

Ændring til teksten i § 2 pkt. 4 ”søger optagelse” ændres til ”er medlem”

Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

 

Ændring til teksten i § 5 ”Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling – og opkræves i februar måned forud for hele regnskabsåret” ændres til ”Medlemmer, der ikke ønsker at deltage i landsturneringen under Dansk Petanque Forbund, betaler et kontingent svarende til den vedtagne kontingentsats fratrukket udgiften til licens”.

Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent

Kontingent for 2015 skulle vedtages.

Forslag at kontingent for 2015 er uændret.

Kontingent på 300 kr. blev vedtaget.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelse med 3 medlemmer:

 1. Formand (i ulige år)
 2. Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem (i lige år)
 3. b) Kasserer Peter Grosen Rasmussen er på valg og genopstiller.

Peter Grosen Rasmussen blev enstemmigt valgt.

1 bestyrelsesmedlem sekretær Helle Mose Sørensen er på valg og genopstiller.

Helle Mose Sørensen blev enstemmigt valgt.

 

Punkt 7: Valg af 1 suppleant (hvert år)

Charley W. Pedersen genopstiller.

Charley W. Pedersen enstemmigt blev valgt.

 

Punkt 8: Valg af 1 revisor (hvert år) og 1 revisorsuppleant (hvert år)

Ann Jensen Madsen genopstiller som revisor.

Ann Jensen Madsen blev enstemmigt valgt.

Inge Larsen genopstiller som revisor suppleant.

Inge Larsen blev enstemmigt valgt.

 

Punkt 9: Eventuelt

Intet under eventuelt.

 

Generalforsamlingen slut kl. 19.21

 

o o o O O O O O o o o

 

Referat af generalforsamling i FI Hillerød Petanque mandag den 18. marts 2013 i Firmaidrættens Hus

 

Punkt 1: Valg af dirigent og referent samt stemmetællere

Marius Jensen (MJ) blev valgt som dirigent.

Helle Mose Sørensen blev valgt som referent.

MJ konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen blev sendt den 20/2 2013, og det var med 3 ugers varsel, som vedtægterne forskriver. Så generalforsamlingen var lovlig.

 

Punkt 2: Formandens beretning

Eftersom at foreningen blev stiftet i december, og beretningen skulle omhandle 2012, så var der ikke noget at berettet.

 

Punkt 3: Aflæggelse af revideret regnskab

Intet regnskab for 2012, da kontingent mv. først kommer i 2013.

 

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag til behandling.

 

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent

Kontingent for 2014 skulle vedtages.

Forslag at kontingent for 2014 er uændret.

Kontingent på 300 kr. blev vedtaget.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelse med 3 medlemmer:

 1. Formand (i ulige år)
 2. Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem (i lige år)

Tommy Märcher (TM)) genopstiller.

TM blev valgt.

 

Punkt 7: Valg af 1 suppleant (hvert år)

Charley W. Pedersen (CWP) genopstiller.

CWP blev valgt.

 

Punkt 8: Valg af 1 revisor (hvert år) og 1 revisorsuppleant (hvert år)

Ann Jensen Madsen genopstiller som revisor.

AJM blev valgt.

Inge Larsen (IL) genopstiller som revisor suppleant.

IL blev valgt.

 

Punkt 9: Eventuelt

Formanden orienterede om, at Dansk Petanque Forbund har holdt fast i navnet. Andet navn havde været på tale, men blev ikke vedtaget.

Landsturneringen bliver anderledes i 2013. Regionalserien prøver med 4 eller 7 mands hold. Danmarksserien fortsætter med 9 mands hold.

Hvor vi skal spille var endnu ikke afklaret.

 

Mødet slut kl. 19.08

 

o o o O O O O O o o o

 

Stiftende generalforsamling den 3. december 2012

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

Marius Jensen blev valgt.

 

 1. Oprettelse af ny forening

Initiativgruppen - Helle, Peter og Tommy - havde ved indkaldelsen givet en fyldig begrundelse for nødvendigheden af oprettelsen af en ny forening bl.a. under henvisning til de nye registreringsregler.

Forsamlingen tilsluttede sig forslaget.

 

 1. Godkendelse af vedtægterne

Forslaget til vedtægterne, der inden den stiftende generalforsamling havde været til 'godkendelse' hos relevante og kompetente personer, blev med enkelte små justeringer godkendt af forsamlingen. 

 

 1. Valg
 2. a) formand

Tommy Märcher valgtes som formand.

 1. b) 2 bestyrelsesmedlemmer

Helle Mose Sørensen og Peter Grosen Rasmussen valgtes som bestyrelsesmedlemmer.

Efterfølgende er der sket konstituering, således at Peter er kasserer og Helle sekretær.

 1. c) suppleant

Charley W. Pedersen valgtes som suppleant.

 1. d) revisor

Ann Jensen Madsen valgtes som revisor.

 1. e) revisorsuppleant

Inge Larsen valgtes som revisorsuppleant.

 

 1. Kontingent

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2013 på 300 kr. blev vedtaget.

 

 1. Eventuelt

Tommy præsenterede foreningens hjemmeside, som blev vel modtaget.

Det blev løst debatteret hvorvidt vi fortsat skal benytte vores 'sociale' opdeling af holdene, hvis vi altså får 2 hold med i 2013, eller vi i stedet skal stræbe med et 1. hold og et 2. hold. Det er nok et punkt vi bør se nærmere på generalforsamlingen i marts 2013.

Herefter hævede Marius generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.