Vedtægter for FI Hillerød Petanque

§ 1 Navn
Foreningens navn er FI Hillerød Petanque.

§ 2 Hjemsted
FI Hillerød Petanque har hjemsted i Hillerød kommune.

FI Hillerød Petanque er medlem af Dansk Petanque Forbund (DPF), hvorfor forbundets vedtægter og regler - samt bestemmelser fra Danmarks Idræts Forbund - skal overholdes.

FI Hillerød Petanque er registreret med firmamedlemskab af Firmaidræt Hillerød. 

FI Hillerød Petanque anvender Firmaidræt Hillerød’s baner og faciliteter, og betaler leje fastsat efter aftale mellem de 2 foreninger.

§ 3 Formål
FI Hillerød Petanque’s formål er i en sportslig og venskabelig ånd at fremme fællesskabet om og interessen for petanque sporten.

§ 4 Medlemsskab
FI Hillerød Petanque er åben for aktive medlemmer, der accepterer og overholder FI Hillerød Petanque’s vedtægter og regler.

Licens for turneringsspillere løses via klubben hos Dansk Petanque Forbund.

En turneringsspiller med DPF-licens kan kun repræsentere én klub. Eventuelt klubskifte skal ske i henhold til Dansk Petanque Forbunds regler.

Indmeldelse sker til foreningens formand - og medlemsskabet er gyldigt, når klubben har modtaget kontingentindbetalingen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand. Det enkelte medlem kan i forbindelse med udmeldelse ikke stille krav om delvis tilbagebetaling af kontingent eller krav på andel i foreningens formue.

§ 5 Kontingent m.m.
Det årlige kontingent for det kommende regnskabsår fastsættes på den ordinære generalforsamling - og opkræves i februar måned forud for hele regnskabsåret.

Licens i Dansk Petanque Forbund betales af foreningen og er inkluderet i det årlige kontingent.

Medlemmer, der ikke ønsker at deltage i landsturneringen under Dansk Petanque Forbund, betaler et kontingent svarende til den vedtagne kontingentsats fratrukket udgiften til licens.

§ 6 Myndighed
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 7 Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder - med mindst 3 ugers varsel - medlemmerne til den årlige ordinære generalforsamling i marts måned ved skriftlig meddelelse inkl. dagsorden i henhold til vedtægterne.

Medlemmerne har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag herom skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag fra medlemmer og bestyrelse skal fremgå af den endelige indkaldelse og vedlægges denne sammen med revideret regnskab og evt. andre bilag - og udsendes senest 7 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  • 1. Valg af dirigent og referent samt stemmetællere
  • 2. Formandens beretning
  • 3. Aflæggelse af revideret regnskab
  • 4. Behandling af indkomne forslag
  • 5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse med 3 medlemmer:

  • a. Formand (i ulige år)
  • b. Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem (i lige år)

7. Valg af 1 suppleant (hvert år)
8. Valg af 1 revisor (hvert år) og 1 revisorsuppleant (hvert år)
9. Eventuelt

§ 8 Stemmeret
Alle foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år, er stemmeberettigede.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver betalt kontingent.

§ 9 Beslutningsdygtighed
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning.

Til ændring af foreningens vedtægter kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer.

På begæring af mindst ét stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers varsel og med dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere - med et varsel på 3 uger - når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har fremsat ønske herom. Anmodningen skal indeholde den ønskede dagsorden og være behørigt underskrevet af 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer.

§ 11 Daglig ledelse
Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse, som består af 3 medlemmer. En formand, en kasserer og 1 bestyrelsesmedlem valgt blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem kan tegne foreningen.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af særlige opgaver.

Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder retningslinjer for disse.

Bestyrelsen udpeger deltagerne til repræsentantskabsmøder i Dansk Petanque Forbund - og andre organisationer.

§ 12 Formue
For FI Hillerød Petanque’s forpligtelser hæftes kun med foreningens formue.

§ 13 Regnskabsføring og regnskab
FI Hillerød Petanque’s regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter samt fører kassebog og medlemsfortegnelse.

Bestyrelsen og revisoren har til enhver tid ret til at få forevist foreningens regnskaber, herunder bilag og kontanter.

Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.

§ 14 Karantæne og eksklusion
Et medlem kan af en enig bestyrelse idømmes karantæne eller ekskluderes, når særlige forhold giver anledning hertil. Pågældende skal først have en advarsel og lejlighed til at udtale sig overfor bestyrelsen - og kan kræve sagen forelagt på førstkommende generalforsamling, dog uden at det har opsættende virkning for bestyrelsens beslutning.

§ 15 Foreningens opløsning
Foreningen kan opløses på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Dog kræves det, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.

Ved opløsning af foreningen skal eventuelle aktiver tilfalde petanqueafdelingen i Firmaidræt Hillerød.

--------------------------------------------------------------------------------

Således vedtaget på FI Hillerød Petanque’s stiftende generalforsamling den 3. december 2012 med seneste ændring den 9. marts 2015.

     
CVR: 14979034
Handelsbetingelser

Firmaidræt Hillerød
Milnersvej 35d, 3400  Hillerød
Telefon 4826 7320
E-mail: kontoret@firmah.dk
CVR: 14 97 90 34

Spar Nord - reg.nr. 9213  Kontonr. 0360107205

Klik her - og se hvor vi bor.

 

 

     
CVR: 14979034
Handelsbetingelser