Referat 2016

Hillerød, den 26. februar 2016

Referat fra ordinær generalforsamling i Firmaidræt Hillerød afholdt mandag den 22. februar 2016 kl. 18.30 i Firmaidrættens Hus, Milnersvej 35D, Hillerød.

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af fremmødte medlemmer
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Beretning fra bestyrelsen
 5. Fokusområder for 2016 - temadrøftelse
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg i henhold til vedtægterne
 9. Uddeling af hædersbevisninger
 10. Eventuelt

Formand Peder Bisgaard bød velkommen, hvorefter forsamlingen gik igang med fortæring af biksemaden fra FrederiksborgCentret. Det kunne her hurtigt konstateres, at der var for få rødbeder!

Efter vel overstået fødeindtagelse kunne Peder Bisgaard kl. 19.20 sige velbekomme og igen byde velkommen til selve generalsamlingen.

En speciel velkomst til foreningens 3 æresmedlemmer Tommy Märcher, Christian Lynge og Palle Lindstrøm. Formanden overbragte ligeledes en hilsen fra Helsingør Firma Idræt, der desværre ikke kunne være til stede grundet eget bestyrelsesmøde .

Formanden bad herefter forsaml ingen om at rejse sig og ære stavgangsinstruktør Egon Pedersen, der efter lang tids sygdom var afgået ved døden den 19. januar 2016. Æret være Egon Pedersens minde.

 1 Godkendelse af fremmødte medlemmer

Susanne  Nørgaard, der havde stået for indskrivningen tilgeneralforsamlingen, afleverede en opdateret deltagerliste, hvorefter formanden konstaterede, at der var i alt 37 stemmeberettigede.

 

 2 Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne foreslog Peder Bisgaard Palle Lindstrøm som dirigent. Der var ikke andre forslag fra forsamlingen og Palle Lindstrøm blev valgt.

Palle Lindstrøm takkede for valget og oplyste, at generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 17.1 skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Da indkaldelse er sket ved opslag i Firmaidrættens Hus fra den 10. januar 2016 og derudover bekendtgjort på hjemmesiden samme dag samt udsendt via mail til kontaktpersonerne i firmaerne den 12.januar 2016, var generalforsamlingen efter hans opfattelse lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Dagsordenen indeholdt som minimum de punkter der er foreskrevet i vedtægterne, og endda flere, så dirigenten konkluderede, at også dette punkt er opfyldt.

Der var ingen indvendinger mod dette.

3 Valg af stemmetællere

Dirigenten foreslog Torben Schultz Larsen, Inge Larsen og Tommy Marcher til stemmetællere, som alle blev valgt.

4 Beretning fra bestyrelsen

Dirigenten gav ordet til foreningens formand Peder Bisgaard.

Peder Bisgaard fremlagde herefter bestyrelsens mundtlige beretning med udgangspunkt iat 2015 var året, hvor

 • CFR-medlemstallet steg med 91 medlemmer til i alt 000 medlemmer og dermed er foreningen formentlig Nordsjællands største idrætsforening - heraf 1.382 A-medlemmer (fremgang på 7%),
 • Hillerød Open i dart igen blev afviklet med succes og rekorddeltagelse,
 • Xtreme Mandehørm med succes flyttede til Hillerød,
 • Bike&Run igen havde rekorddeltagelse og stor tilfredshed blandt deltagerne,
 • 24-timers spinning-event cyklede 25.000 kr. "hjem" til Hospitalsklovnene,
 • Nordsjællandspuljen i ES Cup med stor succes igen blev afviklet i Hillerød,
 • Fodbolden kom "hjem" til Firmaidrættens Hus og de nye kunstgræsbaner,

men desværre også et sportsår, hvor ......

 • vi ikke fik nogen vindere af Firmaidræt Open - hverken ikke i dart eller petanque

Den mundtlige beretning tog således udgangspunkt i den skriftlige beretning med uddybende forklaringer og enkelte tilføjelser.

Dirigenten bad herefter om forsamlingens bemærkninger til både den skriftlige og den mundtlige beretning. Der var ingen bemærkninger til beretningen - hverken til bestyrelsens eller udvalgenes beretninger.

Beretningerne blev derfor taget til efterretning.

5 Fokusområder for 2016

Dirigenten gav herefter ordet til idrætsansvarlig Henrik Lund for præsentation af Fokusområderne for 2016.

Henrik Lund gennemgik herefter de 4 områder der er udvalgt for 2016: Xtreme Mandehørm, Foreningsudvikling/plan 2017, Synlighed og Fælles forening – fælles ansvar.

Der blev under punktet henvist til en senere temadrøftelse omkring begrebet "Klub Frivillig, som er en del af fokusområdet Fælles forening - fælles ansvar.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til de 4 fokusområder, hvorefter forsamlingen enstemmigt tilkendegav, at bestyrelsen kunne arbejde videre med de udvalgte områder .

Herefter suspenderedes generalforsamlingen, og efter en kort pause var der en temadrøftelse i  små grupper omkring "Klub Frivillig" - et ønske fra bestyrelsen om at etablere et mere uforpligtende frivilligt arbejde for foreningen . Foreningens mange medlemmer skal arbejde på tværs af udvalg/aktiviteter med hjælp til forskellige opgaver - altså at et fodboldmedlem eks.vis også kunne melde sig til klargøring af petanquebanerne via et simpelt bookingsystem.

Henrik Lund og Susanne Nørgaard introducerede forsamlingen til gruppedrøftelserne med udgangspunkt i følgende spørgsmål :

 • Hvordan skaber vi en "Klub Frivillig"?
 • Er der opbakning?
 • Spørgeskema?
 • Input?

Fra drøftelserne fremkom følgende udsagn: God  ide med en "Klub  Frivillig"

God ide med princippet om, at man melder sigtil

Instruktører og udvalgsmedlemmer skal have et ansvar for at "sælge" ideen

Hvordan får vi "cyklisterne" til at opfatte Firmaidræt Hillerød (Firmaidrættens Hus) som en forening og ikke "bare" et motionscenter?

Der skal ske en personlig henvendelse/opfordring til udvalgte - og ikke en generel skrivelse

Der bør oprettes en liste på hjemmesiden, hvor man kan melde sig til Kan vi inddrage instruktørerne noget mere ?

Ansvaret skal synliggøres og der skal være en klar opgavebeskrivelse

Hvordan får vi inddraget de "eksterne" (B og C-medlemerne) medlemmer noget mere ? Hvordan får vi fat i de unge på ungdomsuddannelserne

Hvad kan vi "lokke" med - der skal være en "gulerod" Skal være på de frivilliges præmisser

Vi skal have mere synlighed om foreningen - f.eks. gennem flere Åbent Hus arrangementer. Det er vigtigt at få budskabet om "Klub Frivillig" ud

Det er nemmere at flere sælge korte vagter end enkelte lange "dags"vagter.

Henrik Lund og Susanne Nørgaard takkede for opbakningen til ideen og for de mange gode input og lovede, at bestyrelsen ville arbejde videre med de mange input.

 6 Fremlæggelse af revideret regnskab

Keld Olesen, økonomiansvarlig, redegjorde for det reviderede regnskab og kunne oplyse, at foreningen var kommet ud af 2014 med et overskud på kr. 108.452,39.

Keld Olesen henviste til de udsendte bemærkninger til regnskabet og supplerede med at orientere om årsagen til det flotte overskud, som primært skyldtes en stram økonomistyring med fokus på omkostninger.

Egenkapitalen er som følge af overskuddet nu på -927.697,29 kr.

Keld Olesen afsluttede med at pointere, at bestyrelsen også i 2016 vil have fuld fokus på økonomien.

Ann Madsen opfordrede til, at indtægten fra Xtreme Mandehørm, der jo var en "fælles sag", burde fremgå af regnskabet.

Keld Olesen forklarede, at der var tale om et sammendrag og et nettoregnskab, og da Xtreme Mandehørm ikke er et foreningsarrangement fremgår det ikke særskilt, men er implementeret under administrationen - hvorunder i øvrigt også tilskuddene fra Dansk Firmaidrætsforbund indgår. Af det udspecificerede regnskab fremgår posten naturligvis særskilt - og henviste til, at regnskabet i øvrigt havde været frit tilgængeligt på kontoret siden den 12. februar.

Keld Olesen tog bemærkningen til efterretning og lovede at bestyrelsen ville vurdere, om det kunne synliggøres mere.

Forsamlingen godkendte herefter enstemmigt det fremlagte regnskab.

  7 Behandliing af indkomne forslag

Dirigenten oplyste, at der ikke er fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen efter det for ham oplyste.

 8 Valg i henhold til vedtægterne

Valgbare personer skal være indstillet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der var fra bestyrelsen fremsendt forslag på genvalg til Keld Olesen som økonomiansvarlig, på Susanne Nørgaard som (ny)valg til posten som motionssvarlig, på Mads Søndergaard (Niras) til nyvalg som bestyrelsesmedlem samt på Tina Jensen som suppleant. Der var ikke modtaget forslag om andre kandidater.

a. Valg af økonomiansvarlig (2 år)

Bestyrelsen (Peder Bisgaard) foreslog genvalg af Keld Olesen. Keld blev genvalgt med akklamation.

b. Valg af motionsansvarlig (2 år)

Bestyrelsen (Peder Bisgaard) foreslog (ny)valg af Susanne Nørgaard. Susanne blev valgt med akklamation.

c. Valg af bestyrelsesmedlem (2 år)

Bestyrelsen (Peder Bisgaard) foreslog nyvalg af Mads Søndergaard. Mads blev valgt med akklamation.

 d. Valg af suppleant (1år)

Bestyrelsen (Peder Bisgaard) foreslog nyvalg af Tina Jensen . Tina blev valgt med akklamation.

 9 Uddeling af hædersbevisninger

Dirigenten gav ordet til Peder Bisgaard.

Peder Bisgaard proklamerede, at de 2 pokaler, som er indstiftet i 1988, desværre ikke har plads til flere navne, og da det er bestyrelsens indtryk, at tiden er løbet fra pokaler, har bestyrelsen derfor besluttet, at hædersbevisningerne fremover hedder Aktivprisen og Leder- og Instruktørprisen og består af et diplom i ramme. Fremover vil der ikke være en erindringsgave, da der ikke er noget, der skal tilbageleveres, så i stedet vil der medfølge en gavecheck til "en glad aften" på 750,- kr. til modtagerne.

AKTIV prisen

Først uddeltes en erindringsgave til sidste års modtager Rene Dupont.

Peder Bisgaard motiverede årets modtager med følgende:

"Årets modtager af Aktivprisen er en kvinde med en ukuelig energi og engagement bl.a. i forbindelse med afviklingen af Xtreme Mandehørm, hvor hun havde ansvaret for alle "Heidi-pigerne" - trods den kendsgerning, at hun i årets løb måtte igennem et større behandlingsforløb for en alvorlig sygdom".

Aktivprisen går til Lena Laamanen Arends -som desværre ikke kunne være til stede, da hun befandt sig i Berlin. Prisen vil derfor blive overrakt ved en senere lejlighed.

 

LEDER- og INSTRUKTØR prisen

Først uddeltes erindringsgave til sidste års modtager Henrik Lund.

Peder Bisgaard motiverede årets modtager med følgende:

"Årets modtager er en rigtig ildsjæl, der brænder for sin aktivitet, som hun på grund af et dårlig knæ desværre ikke mere selv kan hverken deltage i eller instruere i. Modtageren har udviklet sig til at være et rigtig foreningsmenneske med forståelse af, at linedance var en integreret del af firmaidrætten og ikke en selvstændig enhed. Desværre har skaden gjort, at hun har besluttet at stoppe "medens legen er god", men har formået at videregive afdelingen til nye yngre kræfter."

Leder- og instruktørprisen går til Kirsten Adler fra Linedance -og heller ikke Kirsten kunne være her iaften grundet familiefest i Jylland, så også her vil overrækkelse ske på et senere tidspunkt.

 

Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn:

Peder Bisgaard tog herefter forbundskasketten på i anledning af, at han havde fornøjelsen af at kunne tildele hele 3 ledere i Firmaidræt Hillerød Dansk Firmaidrætsforbund hæderstegn, som er et synligt bevis (rødt emaljeemblem) for mindst 10  års virke inden for firmaidrætten.

Jørgen Hansen og Johnny Madsen fik herefter overrakt Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn, diplom og en buket blomster, som bevis på denne hæder.

John Back Hansen - som var den 3. modtager - var desværre forhindret af arbejdsmæssige årsager til at være til stede, og han vil derfor senere få hæderstegnet overrakt.

 10. Eventuelt

Alt kan drøftes, men intet kan besluttes!

Da der ikke kom nogen indlæg fra forsamlingen takkede dirigenten for god ro og orden gav igen ordet til formand Peder Bisgaard for afslutning.

Peder Bisgaard orienterede om et kommende foredrag om stress, der afholdes den 3. marts i Firmaidrættens Hus.

Han opfordrede til at møde op og evt. invitere naboer, kollegaer etc. med, da det ikke er et helt almindeligt foredrag. Der var allerede nu 70 forhåndstilmeldte.

Peder Bisgaard takkede for en god generalforsamling med den sædvanlige "gode ro og orden" og ikke mindst den hyggelige stemning.

Peder takkede ligeledes dirigenten med 2 flasker vin for at lede os gennem generalforsamlingen på sikker vis. Sluttelig bad han forsamlingen om at udbringe et 3-foldigt leve for foreningen Firma idræt Hillerød.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl.21.15.