Håndbog for firmaklubber

Firmaidræt Hillerød – Kort fortalt

Firmaidræt Hillerød har eksisteret som en uformel forening siden 1975 alene med 11-mands fodbold på programmet. Den 14. juni 1983 stiftedes Firmaidræt Hillerød (under navnet Hillerød Firmasport), der kort efter blev medlem af Dansk Firmaidræt (Firmaidrætten), der er søsterorganisation til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Firmaidræt skaber glæde og fællesskab, og vores formål er da også “gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at stimulere interessen for IDRÆT, MOTION OG SAMVÆR”.

 

Firmaidræt Hillerød har et væld af tilbud - se bare her:

Klub- og kontorlokaler

”Firmaidrættens Hus” kalder vi vores nye foreningshus, som blev indviet i oktober 2008.

Foreningshuset er arkitektonisk og indretningsmæssigt et af Danmarks flotteste foreningshuse og er bygget i samarbejde med Hillerød Kommune og Lokale- & Anlægsfonden. Firmaidræt Hillerød har selv bidraget økonomisk med ca. 2,5 mio. kroner til byggeriet.

I og ved ”Firmaidrættens Hus” afvikles vores træning/turneringer/stævner i motions- og fitnessaktiviteterne, linedance, dart og petanque, ligesom stavgang har udgangspunkt med flere af de mange gå-grupper. Her afholdes også møde- og kursusvirksomhed samt kulturelle arrangementer af forskellig karakter. Foreningens sekretariat er ligeledes placeret her.

Information og forbundsblade

Al information sker primært via hjemmesiden, via e-mail og elektronisk nyhedsbrev (tilmelding nødvendigt).

Herudover får alle firmaer/klubber/foreninger/interessefællesskaber også tilsendt Dansk Firmaidræts magasin FIRMAIDRÆT, der udkommer 4 gange årligt. Begge blade er en del af den klubservice, vi yder - og det er naturligvis inkluderet i kontingentet.

 

Hjemmeside

Firmaidræt Hillerød har naturligvis sin egen hjemmeside på adressen www.firmaidræt-hillerød.dk. Hjemmesiden bruges til aktuel information, indbydelser, programmer og stillinger, og der gives her så vidt mulighed for elektronisk tilmelding og netbetaling.

 

Stævner

Udover Firmaidræt Hillerøds egne turneringer og stævner afholdes også:

 

Firmaidræt Open

Det afholdes hvert år i juni måned, og afviklingen foregår over en weekend “et sted” i Danmark. Herunder afholdes bl.a. en stor aftenfest for alle deltagere.

Der er fri tilmelding til Firmaidræt Open.

 

Åbne stævner (PR-stævner)

Der er stævner med fri tilmelding – altså også for personer/hold/firmaer uden medlemskab af Firmaidræt Hillerød. Eksempler herpå er Hillerød Open i dart samt en del petanquestævner.

 

Åbne forbundsstævner

Der er stævner hvor alle firmaidrætsklubber, fællesskaber og enkeltmedlemmer kan deltage. Arrangører er foreninger under Dansk Firmaidræt, der inviterer til stævne gennem vores forbund.

 

Medlemsformer

Firmaidræt Hillerød opererer kun med enkeltmedlemskab, hvor hvert medlem registreres med et tilhørsforhold til enten et firma, en klub, en forening eller et interessefællesskab.

Medlemmer uden denne tilknytning registreres som enkeltmedlemmer.

Hver klub, firma, forening og interessefællesskab har en kontaktperson til modtagelse af relevant materiale fra Firmaidræt Hillerød.

Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål.

 

Kontingenter

Der betales et aktivitetskontingent, der dækker udgifter i forbindelse med afholdelse af den enkelte aktivitet, herunder præmier. Aktivitetskontingentet fremgår af de udsendte indbydelser før hver aktivitet, turnering eller stævne.

Aktivitetskontingent (medlemskontingentet) fastsættes af bestyrelsen i samråd med de respektive udvalg.

 

Medlemsindflydelse

Som medlem har man medindflydelse på, hvad der sker (og skal ske!) i Firmaidræt Hillerød. Hvert år inden udgangen af februar måned afholdes generalforsamling, hvor der er mulighed for at fremlægge synspunkter af enhver art. Her har alle medlemmer møderet, og medlemmer der er fyldt 18 år har stemmeret.

 

Firmaidræt Hillerøds hædersbevisninger

 

Firmaidræt Hillerøds leder- og instruktørpris

Leder- og instruktørprisen er indstiftet i 1988 og tildeles en person, som har udført et særdeles aktivt og initiativrigt arbejde til gavn for firmaidrætten.

Sammen med prisen medfølger en gavecheck på kr. 750.

Indstilling af emner til pokalen kan foretages af medlemmerne samt bestyrelsen og skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Sammen med indstillingen vedlægges et brev, hvori man giver en fyldestgørende omtale af den pågældende person.

Bestyrelsen udpeger alene en person blandt de indstillede.

 

Firmaidræt Hillerøds aktivpris

Aktivprisen er indstiftet i 1988 og tildeles en idrætsudøver under Firmaidræt Hillerød, der gennem sin motions- eller idrætsudøvelse og optræden har medvirket til at fremme foreningens formål.

Sammen med prisen medfølger en gavecheck på kr. 750.

Indstilling af emner til pokalen kan foretages af medlemmerne samt bestyrelsen og skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Sammen med indstillingen vedlægges et brev, hvori man giver en fyldestgørende omtale af den pågældende person.

Bestyrelsen udpeger alene en person blandt de indstillede.

 

Fællesbestemmelser

 

Deltagerberettigelse

Deltagerberettiget i Firmaidræt Hillerøds stævner og turneringer er alle medlemmer af Firmaidræt Hillerød, der på spilletidspunktet er registreret med tilhørsforhold til et firma/en klub/en forening/et interessefællesskab eller er registreret som enkeltmedlem.

For medlemmer registreret til en enhed (firma/klub/forening/interessefællesskab) gælder det, at de skal være fuldgyldigt medlem/ansat i den registrerede enhed.

Et medlem kan kun være registreret enten som enkeltmedlem eller registreret under et firma/en klub/en forening/et interessefællesskab og kan således ikke deltage i aktiviteter under Firmaidræt Hillerød for mere end et firma/en klub/en forening/et interessefællesskab.

 

Holdkort

Før hver kamp skal der udfærdiges et officielt holdkort, der afleveres til enten dommerbordet eller dommeren før kampstart.

Undlader et hold at aflevere holdkort medfører dette bøde, evt. tabte point og i gentagne tilfælde udelukkelse for den resterende sæson.

 

Samme spiller på flere hold

En spiller kan deltage på flere hold i samme kalenderuge, men det er ikke tilladt at deltage på flere hold i samme kategori i samme kalenderuge (7-mands og 5-mands fodbold er ikke samme kategori, 7-mands 1. division og 7-mands 3. division er samme kategori).

Det er i øvrigt en betingelse for at deltage, at medlemmet er registreret i Firmaidræt Hillerød.

Såfremt et medlem skifter firma/klub/forening/interessefællesskab, er medlemmet straks spilleberettiget for den/det nye firma/klub/forening/interessefællesskab under forudsætning af, at den/det nye firma/klub/forening/interessefællesskab er tilsluttet Firmaidræt Hillerød. Medlemmet kan dog være deltagerberettiget for den/det gamle firma/klub/forening/interessefællesskab i stævner og turneringer, hvortil tilmeldingsfristen er udløbet inden skiftet, men kan således ikke deltage for den/det nye firma/klub/forening/interessefællesskab i samme idrætsgren.

 

Placeringsregler

Tilmeldte hold og deltagere placeres i de forskellige rækker efter den pågældende idrætsgrens regler. Nye hold og deltagere placeres i den række, hvor de efter deres styrke formenes at høre hjemme.

 

Startforbud

Restancer af enhver art medfører øjeblikkeligt startforbud.

Ved konstateret eksklusion/udelukkelser i andre idrætsforbund - herunder udelukkelse for doping, voldelig optræden eller lign. - medfører dette ligeledes øjeblikkelig startforbud i al idræts- og motionsaktivitet i Firmaidræt Hillerød.

 

Ordensregler

Overtrædelse af disse bestemmelser medfører, fsv. det drejer sig om deltagelse i individuelle arrangementer, øjeblikkelig diskvalifikation, og fsv. det drejer sig om deltagelse i holdarrangementer, fortabelse af de point, der måtte være opnået i de matcher, hvori ikke-deltagerberettigede har deltaget.

Eventuel tildelt præmie kan forlanges returneret.

Ukendskab til disse regler af de pågældende kontaktpersoner eller den ansvarlige leder af de pågældende idrætsgrene i foreningen, vil ikke kunne begrunde nogen fravigelse af disse ordensregler.

 

Karantæner

En udvisning (bortvisning) medfører automatisk karantæne efter de gældende spilleregler.

Ved usportslig eller usømmelig adfærd o.lign. idømmer Idrætsafdelingen karantænen.

Det påhviler stævnelederen straks på kampdagen at meddele den pågældende, at han/hun har karantæne, og at længden af denne udmåles på det førstkommende udvalgsmøde efter indberetning fra stævneledelsen.

 

Anker/Protester

Protester mod afgørelser og forhold, der ikke er omtalt i de idrætslige reglementer, eller er anført i regulativet for aktivitetskontingenter, bøder og protester, eller er truffet af de idrætslige udvalg eller bestyrelsen, skal for at kunne blive taget under behandling være indsendt straks efter det skete og senest inden 14 dage. Enhver sådan protest skal tilsendes bestyrelsens formand vedlagt et protestgebyr på 100,- kr., som tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge eller danner grundlag for en ændring af den trufne afgørelse.

 

Hvis man ønsker at indgive protest, skal protesten afleveres skriftligt til det respektive udvalg senest 15 min. efter kampens afslutning.

 

Indbydelser

Indbydelser til stævner og turneringer formidles som hovedregel gennem Firmaidræt Hillerøds hjemmeside.

Indbydelser sendes til alle registrerede enheder via mail.

 

Tilmelding til stævner og turneringer sker via hjemmesiden eller ved fremsendelse til den i indbydelsen anførte adresse og inden den i indbydelsen fastsatte frist.

 

Tilmeldinger, der fremkommer efter sidste frist er udløbet, kan ikke forventes at blive taget i betragtning ved stævne- og turneringstilrettelæggelsen.

 

Betaling

Betaling til løbende turneringer og træningsaktiviteter sker via hjemmesiden med mindre andet er anført i indbydelsen.

 

Godkendt og vedtaget af bestyrelsen den 18. juni 2008

 

Præmieregulativ

Ved foreningens egne turneringer vil der mindst være præmie til følgende antal afhængig af tilmeldte spillere/hold:

 

2 til 3 hold/par/deltagere             1 præmie

4 til 8 hold/par/deltagere             2 præmier

over 8 hold/par/deltagere            3 præmier

 

For visse holdturneringers vedkommende er førstepræmien en vandrepokal, der skal opbevares af vinderen indtil afslutningen af næste sæson, og er ansvarlig over for Hillerød Firmasport ved bortkomst eller beskadigelse.

Indgravering betales af Firmaidræt Hillerød.

Vandrepokaler skal vindes 3 sæsoner i træk eller 5 gange i alt, før de er vundet til ejendom.

Vandrepokaler skal leveres tilbage til de respektive udvalg i marts eller september afhængig af idrætsgren.

Beslutning om præmieart og -størrelse træffes af de enkelte udvalg med ansvar over for bestyrelsen.

De enkelte udvalg er ansvarlige for overrækkelse af vandrepokalerne. Dette skal foregå så hurtigt som muligt efter turneringsafslutningen.

Udvalget vælger selv formen hvorunder overrækkelsen skal finde sted.

Præmier ved stævner overrækkes på selve stævnedagen.

 

Godkendt og vedtaget af bestyrelsen den 20. december 2006

 

Etiske forpligtelser

 

Et medlem under Firmaidræt Hillerød er forpligtet til:

 • at respektere andre medlemmer som ligeværdige mennesker uanset tro, mening og social status
 • at udvise fair-play i forbindelse med træning, stævner, turneringer og andre aktiviteter
 • at udvise sømmelig og sober optræden såvel på som udenfor banen

Lever et medlem ikke op til disse etiske forpligtelser kan bestyrelsen idømme karantæne eller i grovere tilfælde foretage eksklusion jf. vedtægternes § 8.1

 

En leder/instruktør i Firmaidræt Hillerød er forpligtet til:

 • at respektere andre medlemmer og udvalgsmedlemmer/instruktører som ligeværdige mennesker uanset tro, mening og social status
 • at leve op til foreningens formålsparagraf
 • at repræsentere foreningen på en sober og værdig måde
 • i forbindelse med aktivt udvalgs/instruktørarbejde at udvise en værdig og sober optræden
 • i forbindelse med aktiv deltagelse i træning, stævner, turneringer eller i forbindelse med andre aktiviteter aldrig at udvise usportslig optræden eller usømmelig adfærd og lignende
 • at udføre aktivt udvalgsarbejde således at dette altid udføres på fuldt betryggende måde
 • at være fortrolig med foreningens opbygning, vedtægter og retningslinjer samt efterleve disse
 • gennem god indsigt i foreningens forhold at medvirke til at sikre en god information og et godt samarbejde mellem alle led i foreningen

Lever et udvalgsmedlem/leder/instruktør i Firmaidræt Hillerød ikke op til disse etiske forpligtelser kan bestyrelsen fritage pågældende for videre udvalgs/instruktørarbejde, idømme karantæne eller i grovere tilfælde foretage eksklusion jf. vedtægternes § 8.1.

 

Godkendt og vedtaget af bestyrelsen den 20. december 2006