Vedtægter

1 Navn

1.1 Foreningens navn er Firmaidræt Hillerød.

Foreningens hjemsted er Hillerød kommune.                

2 Formål

2.1 Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

 

3 Organisation

3.1 Firmaidræt Hillerød er medlem af Dansk Firmaidræt (Firmaidrætten) og Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI)

3.2 Derudover kan Firmaidræt Hillerød være medlem af andre relevante organisationer/forbund.

 

4 Medlemskab:

4.1 Foreningen, der er åben for alle, optager personer med lyst og interesse for at dyrke motion og idræt.

4.2 Som medlem optages endvidere firmaer, firmaidrætsklubber, personaleforeninger og andre interessefællesskaber.

4.3 Som medlem registreres personer, der dyrker aktivitet udbudt af Firmaidræt Hillerød eller i et af de under § 4.2 tilsluttede firmaer, firmaidrætsklubber, personaleforeninger og andre interessefællesskaber.

4.4 Hvert medlem registreres med et tilhørsforhold til enten et firma/klub/forening eller et interessefællesskab.

4.5 Medlemmer uden tilknytning til de i § 4.2 nævnte enheder registreres som enkeltmedlemmer.

4.6 Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål.

 

5 Udmeldelse:

5.1 Udmeldelse af Firmaidræt Hillerød kan altid finde sted og skal ske skriftligt til Firmaidræt Hillerød’s administration.

5.2 Et udmeldt eller slettet medlem kan ikke gøre krav på forudbetalt kontingent eller på andel af Firmaidræt Hillerød’s formue.

5.3 Restancer i kontingenter ud over 3 måneder fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning af medlemskabet. Ingen, der er slettet på grund af restancer, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

 

6 Medlemsforpligtelser:

6.1 Medlemmer er underkastet de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

6.2 Medlemmernes interne organisation er Firmaidræt Hillerød uvedkommende – blot skal der i hver af de i § 4.2 nævnte enheder udnævnes en kontaktperson til Firmaidræt Hillerød.

6.3 Det påhviler medlemmerne hvert år at fremsende indberetning til Firmaidræt Hillerød efter bestyrelsens anvisninger.

 

7 Doping:

7.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidræts (Firmaidrætten) underlagt forbundets gældende dopingregulativ.

7.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende, at deltage i

           dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.

7.3 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk Firmaidræts dopingregulativ.

 

8. Eksklusion:

8.1 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer og hold, der bevisligt ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinjer, eller udviser grov usportslig optræden i turneringer, aktiviteter og stævner.

8.2 Et flertal i bestyrelsen kan ekskludere medlemmer af bestyrelsen eller udvalg, hvis disse beviseligt arbejder til skade for foreningen

8.3 Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.      

 

9 Kontingent

9.1 Kontingenter fastsættes af bestyrelsen forud for hver aktivitetsopstart efter samråd med udvalgene.

9.2 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte et kontingent.

 

10 Ledelse

10.1 På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 7 personer, der under ansvar for generalforsamlingen, varetager Firmaidræt Hillerøds interesser.

10.2 Til bestyrelsen vælges 1 formand, 1 økonomiansvarlig, 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

10.3 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og ansvarsområder samt evt. sekretær.

10.4 Bestyrelsen kan dog udpege en sekretær uden stemmeret.

10.5 Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år ad gangen, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år og den økonomiansvarlige og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

10.6 Suppleant til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.

10.7 Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte ad hoc udvalg, hvortil også kan vælges medlemmer uden for bestyrelsen.

10.8 Formanden (i dennes fravær næstformanden) leder Firmaidræt Hillerød’s anliggender og indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte formanden eller mere end ét bestyrelsesmedlem anmoder derom.

 

11 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af formanden og den økonomiansvarlige for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller den økonomiansvarlige i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

11.2 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

11.3 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

 

12 Idræts- og motionsaktiviteterne

12.1 Foreningens idræts- og motionsaktiviteter varetages overordnet af den idrætsansvarlige og den motionsansvarlige.

12.2 De enkelte aktiviteters daglige drift varetages af udvalg tilknyttet de enkelte aktiviteter jf. bestyrelsen/generalforsamlingens beslutninger samt håndbogens bestemmelser.

12.3 Før igangsætning af nye aktiviteter skal disse godkendes af bestyrelsen.

 

13 Kommunikation

13.1 Foreningens PR- og markedsføring varetages af et udvalg bestående af op til 4 personer.

13.2 Formanden for udvalget konstitueres blandt foreningens bestyrelse.

13.3 Øvrige medlemmer udpeges blandt repræsentanter fra udvalgets ansvarsområder såsom foreningens avis, webside og PR/Markedsføring og/eller eksternt.

 

14 Servicefunktioner

14.1 Foreningens servicefunktioner består af administrationen, indkøb og aktivitetscentret.          

Ansvarlig for denne funktion udpeges blandt bestyrelsens formand, næstformand eller økonomiansvarlig.

 

15 Revision

15.1 Til revision af foreningens regnskab benyttes ekstern registreret revisor.

 

16 Regnskab og hæftelse:

16.1 Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

16.2 Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg og medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

16.3 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

16.4 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

16.5 Revisorerne skal revidere Firmaidræt Hillerød’s regnskab én gang årligt.

 

17 Generalforsamling:

17.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

17.2 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

17.3 Forslag til valgbare personer skal ligeledes være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

17.4 I tilfælde af manglende kandidater kan bestyrelsen dispensere for § 17.3.

17.5 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Valg af dirigent.

Beretninger fra bestyrelse og evt. udvalg.

Fremlæggelse af reviderede regnskaber.

Behandling af indkomne forslag.

Valg i henhold til vedtægterne.

Eventuelt

 

17.6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

17.7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

17.8 Ved afstemning på generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal gældende, dog kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

17.9 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

17.10 På generalforsamlingen har alle medlemmer møderet, og alle medlemmer der er fyldt 18 år har stemmeret.

17.11 Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

17.12 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom, bilagt motiveret dagsorden.

           Bestyrelsen skal senest 1 måned efter modtagelsen foretage indkaldelse jf. § 17.

 

18 Opløsning:

18.1 Firmaidræt Hillerød kan opløses på en lovlig indvarslet ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden og kun såfremt, 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.

18.2 Denne ekstraordinære generalforsamling beslutter til hvilke idrætslige formål, Firmaidræt Hillerød’s midler skal anvendes.

 

Således vedtaget den 14. juni 1983 og senest ændret den 26. februar 2018.